Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TEMPLOM

A templomszentelés 1898 július 3-án volt .

Eredeti cikk a templomszentelésről: http://www.epa.oszk.hu/00200/00242/00226/pdf/00226.pdf

 Templomszentelés Paláston. Palásthy Pál fölszentelt sareptai püspök  e hónap 3-án,  vasárnap, ünnepelte papságának ötvenedik évfordulóját és ez alkalommal felszentelte az általa épittetett románstilü palásti templomot. A felszentelésen nagy közönség volt jelen. A templom alapkövét tavaly tették le és épitése mely ötvenezer forintba került — a  napokban fejezödött be. Palásthy Pál  püspök különben nyolczezer forintért iskolát is épittetett és nagyobb alapitványt tett a plebános és  az ottani segédtanitó fizetésének javitására is.

 

Cikk az 1859-es Vasárnapi Ujságban a palásti (szügyi) harangokról - 1632-es záloglevél

http://epa.oszk.hu/00000/00030/00263/pdf/VU-1859_06_11_03_13.pdf

 

 

 

 
PALÁSTI PLÉBÁNOSOK

 

LAURENTIUS plebanus de  Palast
1332
plebanus de Palast
1418
STEPHANUS plebanus de Palast
1505
PALOTAI ÁBRAHÁM
1630-1647
ZVONCSANSZKI JÁNOS
1647-1671
CSEKLÉSZI JÁNOS
1671-1674
OZBELICZ PÉTER
1674-1695
JOKLOVICS GYÖRGY
1695-1732
DOBRONYAI ISTVÁN
1752-1758
SZOJÁK JÁNOS
1758-1764
LIPTAY PÁL
1764-1766
KOMÁROMI ANTAL
1766-1788
SIMONOVICS ANDRÁS
1788-1797
FRIBEISZ IGNÁC
1797-1827
ERŐS IGNÁC
1827-1830
 BIRKÉS GYÖRGY
1830-1837
PÁSZTORY JÁNOS
1837-1868
DEZSÖFFY GYULA
1868-1883
VARJÚ SÁNDOR
1883-1911
Dr. HORVÁTH ZSIGMOND
1911-1937
BARTAL RÁFAEL
1937-1948
KOVÁCS MIHÁLY
1948-1949
KÁTAI IMRE
1949-1951
 MACKÓ ISTVÁN
1951-1957
DANIS ENDRE
1957-1973
BARTAL LAJOS
1973-1989
BARTAL KÁROLY TAMÁS
1989-1990
MAHULÁNYI JÓZSEF
1991-1996
URBÁN FERENC
1996-2000
WECHTER JÁNOS
2000-

 Új harang a templomba 1959-ben került.

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1632-ik esztendőben kelt záloglevél.

(melly egy harang viszontagságát adván elő, egyszersmind Nógrád- és Hontmegyéknek akkori helyzetét tükrözi elénk) :

„Mi Abonyi János és Feleségem Kovács Fruzsina Asszony Neográd Vármegyében Gyarmati Vég Házban lakozók, adjunk emlékezetül mindeneknek értéssére az kiknek illik, hogy mi adtunk egy Harangot, öreget, az felső, középső és Alsó-Palástiaknak Zálogképpen 25 magyar forintban, melly Palástiak vadgynak Nagy Honth Vármegyében; — az Harang foglaló és karika Vasak nélkül most puszta, melly Harang Szügyhöz tartozandó volt—elpusztulván a Falu, meg nevezett Szügyieknek maradékiok vitték volt Szelesténybe, lábra építették ezen Harangot az Szclestényiek, sok ideig szolgált nekiek, Bethlehem (Bethlen) Gábor Erdély Fejedelem legutólban. Nemzetünknek Hazánknak, utolsó kijövetelében, pusztulássunk a sok Hajdúval Magyarral, Némettel, Törökkel, Tatárral, győzedelmet nem vehettenek meg téritéssében, dúltak, fosztottak, loptak, raboltak, és az Szelestény nevű Falu, melly vagyon Honth Vármegyében, szintén üttyokban volt, ezen Harang akkor lábon állván az Pogányság el maradván és az Harangot lábáról, melly alacsony lévén le vette, az úttzára az derék útra hurczolták hogy el vigyék, mivel akkor az Jpoly köz falun, valahol harangokat kaphattak, el vitték az Törökök, de Szekerekre semmiképpen nem fordították. Az Vasát ezen T ö rökök az Harangnak mind leverték elvitték, az Harangot ott hagyták. Ennekutánna az Harangnak egyik úrnak híremre esvén, mivel Szügynek az több földes urai közül egyik Földes ura vagyok, magam Szekeremben Lovaimat be fogván, az három Táborok közt nagy félelemmel által menvén, az Harangot nagy nehezen fel tévén Szekeremre, úgy hoztam be Gyarmatra házamhoz. Az időtül fogva Tűztől és Ellenségtől való félelmünkben eddig oltalmaztam. Azért az meg nevezett Palásti Birák és Polgárok úgymint az mostani fö Biró Kovács György Györki Gáspár úr Jobbágya, alsó Paláston biró mellett lévő Polgár Varga Demján Palásty András úr Leánya Jobbágya, a kinek most Kálnay György ura, felső Paláston Nagy Bálint biró képe Radnay László úr Jobbágya, Letki György Polgár Palásty Pál úr Jobbágya, f.-lső Paláston Szabó István Sztnii Márton Györky Gáspár úr Jobbágya, Ketzor Mihály Molnár Simou Leszeniczi Nagy János úr Jobbágyi, eljöttek volt az nevezetes Emberek mind a három falunak egész képekben illy becsületes attyokfiai által Vincze Gergely alsó Paláston lakozó Palásty Mihály úr Jobbagya, és Petro Benedek ezen faluban lakozó Györky Gáspár úr Jobbagya, melly kettőknek Gergelyinek és Benedeknek az Harangok 25 ft. éppen meg adtunk, illyen Conditiók által, s igy végeztük meg a Zálog felül mellyet nékem adtak, azon felül valamíg az nekiek adódott Harang kezeknél lészen, minden Esztendőről Esztendőre nékünk mindnyájunknak Szügyi Földes Uraknak tartoznak adni két akó Bort jót, az szerint abban az Esztendőben azt az két akó bort fel vigye, edényt szerezzen, szolgáját vagy Jobbágyát küldje, ha nincs maga mennyen oda Palástokra, és a Falu Birája tartozzék meg adni a', falubeliektől ki szedvén, mellyet ha hijjáha fárasztanának oda közülünk és meg nem adnák, duplommal vehessen niegnz a kinek akkor jutna, még pedig magam és feleségem az meg nevezett Harangot örökben nem  adtuk, sem pedig a Földes uraktúl úgy a Szügyi maradékiktúl el idegenitteni nem akartuk, hanem illyen conditióval adtuk, hogy valamikor az Szügyi Földes urak avngy az Szügyi fiak kiket az Harang concernál, az Harangot kivannak kezünkhez venni, tartoznak leg elsőbben az Harangért 25 ft. j ó pénzel tenni, mellyet mi nékünk ndtak az három Palástbeli uraim,és azntán az meg vasastatásáért azt is meg adni, le tévén Palástiaknak pénzeket, ők tartozzanak mindet!

Patvar nélkül a mi Harangokot, nekünk Földes uraknak avagy maradék iknak, avagy az SzügyhBz tartozó Jobbágyi rnaradékinknak kezünkhez adni.

Mellyet ha me? nem akarnának adni, avagy valami úttal tartanák az Harangok, vagy Ellenség avagy gondviselctlenség miatt való el veszne, tartozzanak mi nekünk földes uraknak maradékiknak Szügyhöz tartozó Jobbágyoknak abban az időben 100. ezüst Tallért ie tennie, az magok kötött Lcvelők szerint magok és meg az maradékjok is, minden Törvénybeli Beme-' diumokot, sőt még az Földes urak ebből ki rekesztvén semmi pártjokat ne foghassák az magok sznbad akttrattyok szeriut, nekünk adott obligatoria Levelek szerint és annak tartalma szerint. Lött ez végzésünk, pénz fel vételünk, és Harang kezekben adassunk illy becsületes és Vitézlő Uraink előtt meg hivatattlanul, Erdélyi Gáspár, Lukit Miklós, Kozáry Bálint, Egri András Urak előtt. Mellynek nagyobb bizonyságára és erősségére magunk kezünket és pecsét írását reá vetvén. Dátum in praesidio Balassa-Gyarmat die 12-a Januarii Anno 1632. Abonyi János m. k. P. H. — Erdélyi Gáspár m. k. P. H. — Luka Miklós m. k. P. H. — Kozáry Bálint m. k. P. H. — Egry András m. k. P. H ."

Ezen záloglevélhez tartoznak még : 1-ször a zálogbavevő palásti jobbágyság illető földesurainak abbani megegyezése és annak megerősítése

január 2-kán 1632-ben; és 2-szor ugyanazon zálogba vevő jobbágyoknak ezen levél iránt külön kiadott kötelezőlevelük január 12-én 1632.; — melly azonban magával ezen záloglevéllel csaknem szorul szóra ugyanaz. — Ki mindezeket látni akarja, a szügyi evang. egyház levéltárában meglelheti.

Ezen záloglevél ereje mellett a szügyi egyház a palásti egyházat mintegy 1835-ben zálog-váltóperbe idéztette meg — de a felperes egyháznak akkori felügyelője, néhai Trajtler István ur, attól tartván, hogy cz némi vallásos súrlódást okozhatna, a pert abban hagyatta — s igy hever az most is Hontmegye régi pertárában. Közli Kalmár István.

 

 

Fényképek